Regulamin serwisu


Usługodawca Strony internetowe  www.weekendinwarsaw.com oraz www.weekendinwarsaw.pl, są własnością firmy www.WeekendinWarsaw.com, Jan Napiórkowski, z siedzibą w Warszawie 04-655, przy ul. Szalejowej 15 m 1 , Nr NIP: 952-187-50-94. Firma działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym:  511207  wydanego przez Prezydenta Miasta St. Warszawa.

Świadczone usługiFirma prowadzi warszawską stronę turystyczną, sprzedaż autorskich tras turystycznych  po Warszawie oraz tras, które mogą być wykreowane przez użytkownika serwisu na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie. Firma prowadzi też usługi przewodnika wycieczek po  Warszawie.

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Serwisie, należą do Usługodawcy. Strona internetowa  została opracowana przy dołożeniu pełnej staranności w opublikowane na jej łamach informacje i obrazy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna i prawna.

2.Użytkownik może korzystać nieodpłatnie z części informacyjnych serwisu

3.Użytkownik może nabyć:  

 • autorską trasę wycieczkową po Warszawie, z opisami obiektów oraz załączoną mapą
 • trasę wycieczkową stworzoną z wybranych przez siebie obiektów opisanych w serwisie wraz z mapą.
 • usługę  przewodnika po Warszawie

4. Zakup tras turystycznych lub zakup usługi przewodnika na stronie może  być dokonywany wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników.


II. REJESTRACJA

1.Warunkiem korzystania z zakupu trasy wycieczki lub usługi przewodnika jest rejestracja Użytkownika i akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

2.Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
 • Dodatkowo użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 • Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997 nr 133 poz. 833 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.


III. ZAKUP TRAS

Trasy mogą być zakupione drogą internetową przez 24 godzin na dobę przez cały rok pod adresem www.weekendinwarsaw.pl, lub www.weekendinwarsaw.com 

Poprzez klikniecie w ikonę "Kup wycieczkę" Użytkownik akceptuje proponowaną wycieczkę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację Transakcji w sposób określony Regulaminem.

2.Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena wskazana przy wycieczce.

3.Wszystkie ceny są podane w Euro, USD oraz PLN  i są cenami brutto

4. Pliki informacyjne i mapy mogą być pobrane w systemie PDF zaraz po zaksięgowaniu transakcji przez bank

5. Klient dostaje informację o wykonaniu transakcji.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1.Przelew bankowy - Po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie klient może wydrukować plik z wycieczka i mapa .

2.Płatność kartą lub e-przelewem Dotpay - praktycznie najszybsza forma płatności - mogą Państwo skorzystać z karty kredytowej lub wykonać przelew "natychmiastowy" za pośrednictwem systemu Dotpay. Bezpieczeństwo Dotpay

3.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


V. GWARANCJE I REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać mailem na adres: info@weekendinwarsaw.com

2.Użytkownik może złożyć do Administratora Serwisu reklamację na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi.

3.Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator Serwisu powiadamia Użytkownika.

4.Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Użytkownika  (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, adres poczty   elektronicznej)
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.

5.Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu.

6.Administrator Serwisu obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od złożenia  reklamacji lub do potwierdzenia w tym terminie jej przyjęcia w formie pisemnej z  podaniem informacji o terminie jej rozpatrzenia.

7.Administrator Serwisu udziela odpowiedzi na reklamację emailem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania od Użytkownika. 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Wobec Użytkowników będących osobami fizycznymi Administrator Serwisu jest jednocześnie administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu

2.Administrator Serwisu zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie wydane przez Administratora Serwisu.

3.Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi są przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu świadczenia usług z wykorzystaniem Serwisu oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Serwisu.

4.Poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie prawa, praw osób trzecich oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku korzystania z Serwisu.

2. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności Serwisu. 

3.   Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • naruszenie przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu,
 • brak dostępu do Serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej
 • utratę lub uszkodzenia danych zamieszczonych w Serwisie,
 • decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w lub za pośrednictwem Serwisu,
 • zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze, zamieszczone w Serwisie
 • skutki powstałe w wyniku posługiwania się kontem Użytkownika w Serwisie i hasłem dostępowym Użytkownika przez osoby trzecie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie spory dotyczące korzystania z Serwisu rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla Administratora Serwisu.

2.W razie, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc.

3. Administrator Serwisu może zmienić Regulamin i cenę w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich w Serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej.

4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się Kodeks cywilny i ustawę z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.  2010 r. 


WYCIECZKI


więcej wycieczek

DARMOWA WYCIECZKA

Skorzystaj z gratisowej wycieczki - "Tam gdzie było getto. Wycieczkę możesz wydrukować i używać jako podręcznego przewodnika.